În atenția membrilor IPA

În atenția membrilor IPA

 

DISPOZIŢIA BIROULUI EXCECUTIV PERMANENT

Nr. 1592 din 26 noiembrie 2012

BIROUL EXECUTIV PERMANENT format din prof. univ. dr. COSTICĂ VOICU – preşedinte şi dr. ec. FLORIAN SAFTA – trezorier naţional, din cadrul ASOCIAŢIEI INTERNAŢIONALE A POLIŢIŞTILOR SECŢIA ROMÂNĂ, având în vedere faptul că sigla I.P.A. SECŢIA ROMÂNĂ este protejată la copiere conform Certificatului de Înregistrare a Mărcii numărul 116825 emis de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci la data de 31.03.2011 iar potrivit art36 alin. 1 din Legea 84/1998 cu modificările şi completările ulterioare „Înregistrarea Mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii” , în baza prevederilor art.24 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 17 din Statutul Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor – Secţia Română,

D I S P U N E

 1. Prezenta Dispoziţie are drept scop prevenirea faptelor de folosire fără drept a siglei şi denumirii IPA de către diverse persoane fizice şi juridice în calitatea lor de utilizatori, producători sau distribuitori de asemenea însemne, prin încălcarea dispoziţiilor prevăzute de art. 36 şi art. 90 din Legea 84/1998 cu modificările şi completările ulterioare privind mărcile şi indicaţiile geografice;

 2. Dreptul de a folosi sigla şi / sau denumirea I.P.A. îl au numai Regiunile şi membri I.P.A. Secţia Română ;

 3. Denumirile ce pot fi folosite în cadrul Regiunii sunt :

  1. Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor Secţia Română Regiunea __________;

  2. I.P.A. Secţia Română Regiunea __________;

 4. Sigla I.P.A. ce poate fi folosită de către Regiuni şi membri ei trebuie să respecte forma şi culorile originale, aşa cum se află modelul postat pe site-ul www.iparomania.ro.

 5. Utilizarea denumirii şi / sau siglei I.P.A. fără acordul prealabil al I.P.A. Secţia Română şi fără respectarea modelului de contract stabilit, constituie conform art.90 din Legea 84 din 15 aprilie 1998, privind mărcile şi indicaţiile geografice republicată, infracţiune ce se pedepseşte conform prevederilor legale, caz în care persoanele în culpă vor putea fi obligate şi la plata de daune-interese către I.P.A. Secţia Română.

 6. În cazul în care Regiunea are cunoştinţă despre existenţa unor persoane juridice care produc sau comercializează sigla şi / sau denumirea I.P.A. aceasta are obligaţia de înştiinţare de îndată, în scris, I.P.A. Secţia Română, comunicând datele de identificare ale societăţii în cauză.

 7. În cazul în care Regiunea are cunoştinţă despre existenţa unor persoane fizice care produc sau comercializează sigla şi / sau denumirea I.P.A. aceasta are obligaţia de a le comunica că fapta lor intră sub incidenţa Legii 84 din 15 aprilie 1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice republicată, care prevede sancţiuni civile cât şi penale.

 8. Începând cu data de 01 decembrie 2012, orice persoană care doreşte producerea sau comercializarea de articole cu însemnele şi / sau denumirea I.P.A. are obligaţia încheierii unui contract de furnizare cu I.P.A. Secţia Română sub sancţiunea nulităţii absolute şi numai cu respectarea întocmai a modelului, inclusiv a culorilor siglei originale I.P.A. În acest sens, societatea în cauză are obligaţia de a înainta către I.P.A. Secţia Română o solicitare la care va anexa modelele de însemne I.P.A. ce urmează a fi produse şi / sau comercializate.

 9. Începând cu data prezentei decizii orice contract încheiat la nivel regional cu societăţile ce produc sau comercializează însemne cu denumirea şi sigla I.P.A. se declară nul, acest drept revenind în exclusivitate I.P.A. Secţia Română.

 10. După încheierea contractelor, I.P.A. Secţia Română va posta pe site, societatea autorizată să producă şi să comercializeze articole cu denumirea şi / sau sigla I.P.A. concomitent cu transmiterea unui exemplar către Regiunea din zona geografică corespunzătoare.

 11. Orice însemn ce conţine denumirea şi / sau sigla I.P.A. se va realiza de societatea cu care I.P.A. Secţia Română are contract încheiat, numai pe bază de comandă scrisă lansată de Secţia Naţională sau orice Regiune din structura sa.

 12. Membri I.P.A. nu au dreptul, în nume propriu, să dea comenzi furnizorului de produse ce poartă denumirea şi sigla I.P.A. Pentru aceasta, ei trebuie să se adreseze cu o solicitare scrisă regiunii I.P.A. din care fac parte ori către I.P.A. Secţia Română.

 13. Orice model de însemn I.P.A. aplicat pe mijloacele de transport trebuie să fie aprobat de I.P.A. Secţia Română, să fie personalizat cu seria RO şi numărul legitimaţiei de membru al I.P.A. Secţia Română. Orice însemn personalizat este valabil numai cu prezentarea legitimaţiei de membru al I.P.A. Secţia Română.

 14. Se interzice aplicarea pe mijloacele de transport a oricăror feluri de abţibilduri ce conţin sigla şi / sau denumirea I.P.A., purtarea lor fiind considerată ilegală.

BIROUL EXECUTIV PERMANENT

This entry was posted in Anunturi and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.